Petersnijders.info

Home » Betrouwbaarheid en validiteit

Betrouwbaarheid en validiteit

De begrippen betrouwbaarheid en validiteit zorgen nog wel eens voor verwarring. Bij betrouwbaarheid gaat het erom dat je meetinstrument betrouwbare resultaten geeft, d.w.z. dat je meetinstrument steeds dezelfde resultaten geeft onder dezelfde condities.

De validiteit verwijst naar de juistheid of accuraatheid van metingen: meet het meetinstrument hetgeen het moet meten? Zelfs als je meting betrouwbaar is (je meet steeds hetzelfde), dan hoeft de meting nog niet valide te zijn.

Een van de belangrijkste bedreigingen van de validiteit is de sociale wenselijkheid. Doordat mensen vaak niet de (hele) waarheid vertellen, loop je de kans een vertekend beeld te krijgen (Baarda, et al., 2012).

xx

xx

xxBetrouwbaarheid en validiteit

 

 

 

 

XX

xx

Meerdere soorten validiteit

Er is onderscheid te maken tussen verschillende vormen van validiteit, twee belangrijke zijn:

  • Begripsvaliditeit: meet je werkelijk het begrip dat je beoogt te meten?
  • Predictieve validiteit: wat is de validiteit t.o.v. voorspellingen die gedaan worden op basis van de meting ? (Voorbeeld: de predictieve validiteit van de CITO-toets);

(Baarda, et al., 2012).

xx

Triangulatie

Om de validiteit van het onderzoek te vergroten maken onderzoekers gebruik van triangulatie. Deze triangulatie kan betrekking hebben op het gebruik van verschillende databronnen, maar ook op verschillende manieren van dataverzameling. Je kunt bijvoorbeeld data verkregen via observatiegegevens, onderzoeksverslagen, interviews, vragenlijsten etc. met elkaar vergelijken. Naarmate de gegevens uit de verschillende bronnen meer met elkaar overeenkomen, is er sprake van een grotere geldigheid (Baarda, et al., 2013).

 

Geraadpleegde literatuur

Baarda, B., Bakker, E., Fischer, T., Julsing, M., Peters, V., Velden, T. v., et al. (2013). Basisboek Kwalitatief Onderzoek. Handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek. Groningen: Noordhoff.

Baarda, B., Bakker, E., Hulst, M. v., Julsing, M., Fischer, T., Vianen, R. v., et al. (2012). Basisboek Methoden en Technieken: Kwantitatief praktijkgericht onderzoek op wetenschappelijke basis. Groningen: Noordhoff Uitgevers bv.

xx

xxx

xx

xx

xx