Petersnijders.info

Home » I-change model

I-change model

De Vries et al. heeft met zijn I-change model een geïntegreerd model ontwikkeld dat gebruikt kan worden bij het verklaren en in kaart brengen van motivatie- en gedragsveranderingen (Vries, et al., 2003).

In dit model wordt er van uitgegaan dat gedrag het resultaat is van iemands intenties en mogelijkheden. Daarbij kunnen iemands intenties variëren van geen intentie (precontemplation) tot een concrete (preparation) intentie tot gedragsverandering.

Iemands mogelijkheden en barrières uit de omgeving bepalen vervolgens of de intenties worden gerealiseerd.

Belangrijke vaardigheden zijn daarbij het doelgericht kunnen plannen van concrete acties gericht op het realiseren van de gewenste gedragsverandering en specifieke vaardigheden om de geplande acties uit te kunnen voeren.

Motivationele factoren zoals houdingsaspecten, sociale beïnvloeding en self-efficacy bepalen in sterke mate iemands intentie. Deze motivationele factoren worden op hun beurt weer bepaald door verschillende stimulerende factoren, informatie gerelateerde factoren (de kwaliteit van de informatie, de informatiekanalen en informatiebronnen) en bewustwordingsfactoren (kennis, het risicobewustzijn en eventueel aanwezige stimuli die tot actie aanzetten). Kloosterboer spreekt in dit kader bijvoorbeeld over het ‘no change veto’, het gevoel dat je absoluut niet meer op de oude manier verder kunt (Kloosterboer, 2012).

xx

 

xx

xx

Geraadpleegde literatuur

Kloosterboer, P. (2012). Van Waarnemen naar Waarmaken: een expeditie naar Waarde met professionals. Den Haag: Academic Service.

Vries, H. d., Mudde, A., Leijs, I., Charlton, A., Vartiainen, E., Buijs, G., et al. (2003). The European smoking prevention framework approach: (EFSA): an example of integral prevention. Health Education Research, 18(5), 611-626.