Petersnijders.info

Home » Leeruitkomsten

Leeruitkomsten

Leeruitkomsten bestaan uit verschillende elementen die gebaseerd zijn op bijvoorbeeld het ‘Tuning’-schema (Mossel & Olthof, 2020):

  • Activiteit (Verb): wat wil je de student zien doen? Gebruik werkwoorden gekoppeld aan taxonomieën, bijvoorbeeld Bloom (Fisher, 2005).
  • Onderwerp (Subject): het onderwerp waar de leeruitkomst zich op richt.
  • Voorwaarden (Scope/context): hoe breed moet de scope zijn waarbinnen de student het kan toepassen? Zie bijvoorbeeld de NLQF descriptoren http://nlqf.nl/ (complexiteit, zelfstandigheid) – NLQF niveau 6 (bachelor).
  • Minimumprestatie (Standard): welke richtlijnen.

Voorbeelden van formuleringen met een toetsbare leeruitkomst (Mossel & Olthof, 2020):

De student vertoont gedrag A, met betrekking tot inhoud B onder voorwaarden C, waarbij hulpmiddelen D worden gehanteerd wat leidt tot prestatie E.”

Bloom’s taxonomy (Fisher, 2005)

NLQF descriptoren niveau 6 (bachelor)
ContextEen onbekende, maar wisselende leef- en/of werkomgeving, ook internationaal.
KennisBezit gevorderde, gespecialiseerde kennis van, en kritisch inzicht in, theorieën, en concepten van een beroep, kennisdomein en/of breed wetenschapsgebied.

Bezit brede, geïntegreerde kennis en begrip van de omvang van de belangrijkste gebieden en grenzen van een beroep, kennisdomein en/of breed wetenschapsgebied.

Bezit kennis en begrip van enkele belangrijke actuele problemen, onderwerpen en specialismen gerelateerd aan een beroep, kennisdomein en/of breed wetenschapsgebied.
Vaardigheden
Toepassen van kennisReproduceert en analyseert de kennis en past deze toe, ook in andere contexten zodanig dat dit een professionele en of wetenschappelijke benadering in beroep en/of kennisdomein laat zien.

Past gespecialiseerde, waaronder kritisch-analytische, vaardigheden, toe op de uitkomsten van toegepast onderzoek.

Brengt, met begeleiding, een toegepast onderzoek op basis van methodologische kennis tot een goed einde.

Stelt argumentaties op en verdiept die.Evalueert en combineert kennis en inzichten uit een specifiek domein kritisch.

Signaleert beperkingen van eigen kennis van de beroepspraktijk en/of bestaande kennis in het kennisdomein en onderneemt actie.

Analyseert kritisch, complexe beroeps- en/of wetenschappelijke taken en voert deze uit.
Probleemoplossende
vaardigheden
Identificeert en analyseert complexe en onvoorspelbare problemen in de beroepspraktijk en/of in het kennisdomein en lost deze op tactische, strategische en creatieve wijze op door gegevens te identificeren en te gebruiken.
Leer- en ontwikkelvaardighedenOntwikkelt zich op eigen initiatief door middel van zelfreflectie en zelfbeoordeling van eigen (leer)resultaten.
InformatievaardighedenVerzamelt en analyseert op een verantwoorde, kritische manier:
brede, verdiepte en gedetailleerde beroeps gerelateerde en/of wetenschappelijke informatie over een beperkte reeks van basistheorieën, principes en concepten van en gerelateerd aan een beroep en/of kennisdomein.
beperkte informatie over belangrijke huidige problemen, onderwerpen en specialiteiten gerelateerd aan het beroep en/of kennisdomein.
Geeft deze informatie weer.
CommunicatievaardighedenCommuniceert doelgericht op basis van in de context en beroepspraktijk geldende conventies met gelijken, collega’s, specialisten, niet-specialisten, leidinggevenden en of relevante derden in de wetenschappelijke en of beroepsmatige gemeenschap.
Past de communicatie aan het doel en de doelgroep aan.
Verantwoordelijkheid en ZelfstandigheidWerkt samen in onbekende wisselende leef- en/of werkomgeving, ook internationaal met gelijken, collega’s, specialisten, niet-specialisten, leidinggevenden en relevante derden.
Draagt verantwoordelijkheid voor resultaten van eigen activiteiten, werk en/ of studie en voor het resultaat van het werk van anderen.
Draagt gedeelde verantwoordelijkheid voor het aansturen van onvoorspelbare processen en de professionele ontwikkeling van personen en groepen.
Verzamelt en interpreteert relevante gegevens met het doel een oordeel te vormen dat mede gebaseerd is op het afwegen van relevante sociaal-maatschappelijk, beroepsmatige, wetenschappelijke of ethische aspecten.
NLQF descriptoren niveau 6 (Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF, 2021)

Literatuur:

Fisher, D. (2014, januari 25). How to write objectives. Opgehaald van Oregon State University – PDT Course development – What’s new: http://oregonstate.edu/instruct/coursedev/models/id/taxonomy/#table

Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF. (2021, december 5). nlqf-niveaus. Opgehaald van nlqf.nl: https://www.nlqf.nl/nlqf-niveaus

Mossel, M. v., & Olthof, M. (2020). Stappenplan leeruitkomsten ontwikkelen Windesheim. Zwolle: Hogeschool Windesheim.