Petersnijders.info

Home » Het ‘wat’ van veranderen

Het ‘wat’ van veranderen

Het veranderresultaat

Bij het ‘wat’ van veranderen gaat het om het veranderresultaat. Wat wil men bereiken met het veranderings- proces?  Er kunnen daarbij doelen geformuleerd (en daardoor ook geëvalueerd) worden op drie niveaus:

  1. inhoud, in hoeverre is het probleem opgelost? In welke mate benadert de actuele situatie de gewenste situatie?
  2. veranderingsproces, in welke mate vond de verandering op een lerende manier plaats?
  3. leerproces, wat hebben we geleerd t.a.v. de inhoud, het veranderingsproces en over ons eigen leren? In welke mate en hoe vond  Drieslagleren plaats?

xx

Indicatoren

Bij het formuleren van de doelen kunnen tevens indicatoren opgesteld worden, die gebruikt kunnen worden bij het evalueren van het bereikte resultaat.

De aan de inhoud gerelateerde indicatoren worden opgesteld op basis van het specifieke probleem of de specifieke adaptieve uitdaging waaraan gewerkt wordt.

T.a.v. het veranderingsproces kunnen indicatoren afgeleid worden van het ‘hoe’ van veranderen. (Klik hier voor meer informatie over het ‘hoe’ van veranderen.)

Indicatoren die gerelateerd worden aan het Drieslagleren kunnen afgeleid worden van de toelichting op Drieslagleren. Klik hier voor meer informatie over Drieslagleren.

xx

Hulpmiddelen

De volgende matrices kunnen helpen bij het analyseren van een interventie of het beschrijven van Drieslagleren.

Invulmatrix – Analyse gepleegde interventies (Word-document)

Invulmatrix – Drieslagleren (Word-document)

xx

xx

xxx