Petersnijders.info

Home » Het onderzoeksplan (FO)

Het onderzoeksplan (FO)

Bij het schrijven van een onderzoeksplan ga je in op de filosofische aannames die je doet m.b.t. je onderzoek en je keuzes t.a.v. specifieke methodieken en procedures.

Je schenkt daarbij aandacht aan de volgende aspecten:

 

1. Filosofie:

Dit aspect omvat de paradigma’s (worldview) die leidend zijn in het onderzoek. Het is op te vatten als een basisset van aannames die leidend zijn voor het handelen. Sommige wetenschappers gebruiken in plaats van de term ‘paradigma’s’de termen ‘epistemologie’ (kennisleer, de tak van de filosofie die de aard, oorsprong, voorwaarden voor en reikwijdte van kennis en het weten onderzoekt) en ‘ontologie’ (beschrijving van de eigenschappen van entiteiten, dingen die bestaan). In een research plan moet m.b.t. dit aspect aandacht zijn voor:

a. de in de studie gehanteerde paradigma’s;
b. een korte beschrijving van de voornaamste kenmerken van deze paradigma’s;
c. de wijze waarop de gehanteerde paradigma’s van invloed zijn op de onderzoeksopzet.

Voorbeelden van filosofische researchstromingen (worldviews, paradigma stelsels) zijn:

  • positivisme;
  • postpositivisme;
  • constructivisme;
  • transformatisme/advocacy, participatory;
  • pragmatisme:

xxx

2. Methodologische benadering (research approach) en onderzoeksopzet (research design):

a. kwalitatief onderzoek: richt zich op het onderzoeken en begrijpen van de betekenis die individuen of groepen toeschrijven

aan een sociologisch of menselijk probleem.

b. kwantitatief onderzoek: richt zich op het testen van objectieve theoriën door de verbanden tussen verschillende variabelen statistisch te onderzoeken (causale verbanden aantonen).

c. mixed methods: richt zich op het verzamelen en integreren van kwalitatieve en kwantitatieve data. Er wordt gebruik gemaakt van specifieke onderzoeksopzetten (designs) die filosofische aannames en theoretische kaders kunnen omvatten.

Als je de keuze hebt gemaakt t.a.v. een kwalitatieve- kwantitatieve of mixed methods onderzoeksbenadering, kies je voor de onderzoeksopzet (research design); bijvoorbeeld een experimental design bij een kwantitatieve benadering of een narratief onderzoek bij een kwalitatieve benadering of een convergente parallelle mixed method.

xx

3. Onderzoeksinstrumenten (research methods):

Als laatste kies je welke specifieke onderzoeksinstrumenten je in gaat zetten om data te verzamelen, analyseren en interpreteren.

xx

2003_onderzoeksplan_Creswell

 

Geraadpleegde literatuur

Creswell, J. (2003). Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches Second Edition . Londen: Sage.